Avaluació de la repercussió i beneficis d’inversions de qualsevol tipus que generin un impacte socioeconòmic. Anàlisi cost/benefici.

  • Diagnòstic de la situació

  • Objectius de la iniciativa

  • Alternatives considerades

  • Anàlisi de les alternatives: identificació de costos i beneficis

  • Actualització de costos i beneficis i determinació dels criteris de decisió

  • Anàlisi de riscos i sensibilitat

  • Selecció i justificació de l’alternativa escollida

  • Seguiment i avaluació de la iniciativa

Contacte

Vol conèixer més en detall els nostres serveis professionals?

CONTACTI’NS